Keresés
Close this search box.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1.  A felhasználási feltételek tartalma és legfontosabb jellemzői

1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSzF) az Erinnie Consulting Kft. (3728 Kelemér, Petőfi Sándor út 4.; a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett ninna.hu (https://ninna.hu weboldalon elérhető szolgáltatás (az oldal böngészése, továbbiakban Szolgáltatás)) igénybevételének feltételeit tartalmazza.

1.2. Felhasználónak minősül a Weboldal látogatója, az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki a weboldalt felkeresi és tartalmát megtekinti, megismeri, elolvassa. A Felhasználó ezzel a magatartásával, mint ráutaló magatartással elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az ÁSzF-et, amellyel a felek között Szerződés jön létre. A weboldal szolgáltatásának használatával elektronikus úton megkötött szerződés jön létre, melyet az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, illetve a 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet szabályoz.

1.3. A Szolgáltató bármikor jogosult az ÁSzF módosítására. A módosítást követően a Szolgáltatás használatával a Felhasználó elfogadja az ÁSzF módosítását. Weboldal és szolgáltatásai működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás, valamint az Adatkezelési tájékoztató az ÁSzF részét képezik és kötelezőek minden Felhasználóra.

1.4. Bármely, a ninna.hu weboldaltól különböző weboldal (Facebook.com, Google.com, stb.), a Weblaphoz kapcsolódó szolgáltatására az adott weboldal keretén belül közzétett szabályzatok és feltételek (is) vonatkoznak.

1.5. Az ÁSZF a magyar jogszabályoknak, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII., valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően értelmezendő. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2. A szolgáltatás tárgya, a felek jogai és kötelezettségei:

2.1. Szolgáltató a weboldalon otthonnal, otthoni praktikákkal kapcsolatos érdekes cikkeket, információkat közöl a látogatók számára.

2.2. A látogató tudomásul veszi, hogy a ninna.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, a weboldal tulajdonosa és a weboldalhoz kapcsolódó valamennyi szellemi alkotás jogosultja (továbbiakban: Tulajdonos): a Szolgáltató.

2.3. A Tulajdonos fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.

2.4. Tilos a ninna.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, többszörözése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Tulajdonos írásos hozzájárulása nélkül.

2.5. A ninna.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

2.6. A Tulajdonos fenntartja minden jogát a szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-névre, az azzal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.

2.7. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás nem engedélyezett módon történő felhasználását, vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.

2.8. Tilos továbbá a ninna.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal vagy annak bármely része módosítható.

2.9. A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen ÁSzF betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen ÁSzF rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy Felhasználó felelősségre vonása megtörténjen. Ez az intézkedés a Felhasználóval szemben más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazható.

2.10. A ninna.hu weboldal harmadik személy által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhat, amelyeken szereplő termékek megvásárlása után jutalékot kaphatunk.


3. Felelősség

3.1. A Szolgáltató nem felel a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás,programhiba, bármely szoftver nem megfelelő működése, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek).

3.2. A Weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról. Ezen felül az üzemeltető az általa használt linkek illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal és azok tartalmát nem ellenőrzi.

3.3. A Szolgáltatás használatáért kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Felhasználó által okozott, vagy egyébként a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.

3.4. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.


4. Adatvédelem

A felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési tájékoztató rendelkezik.

5. Egyéb
Az Erinnie Consulting Kft. fenntartja magának a jogot a jelen ÁSzF megváltoztatására.

Kelt: Kelemér, 2024.01.18.
A módosított ÁSZF a közzététel napjától kezdve hatályos.